Soutěžte s námi o iPhone 12 Pro Max!

Zasoutěžte si s námi o iPhone 12 PRO Max a balíček produktů MedicProgress

Úplná pravidla pro Českou republiku 

 

Motto:
“Nakup produkty MedicProgress a vyhraj balíček produktů spolu s iPhonem 12 Pro Max!”

Smyslem těchto úplných pravidel je úprava podmínek reklamní spotřebitelské akce nazvané „Zasoutěžte si s námi o iPhone12 PRO a balíček produktů MedicProgress!“ (dále jen "soutěž"). Tato úplná pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje podmínky uvedené soutěže na internetových stránkách, informační lince a na jiných nosičích a materiálech, určených soutěžícím spotřebitelům. V případě rozporu jakékoliv verze zkrácených pravidel či podmínek soutěže na uvedených materiálech určených spotřebitelům s textem těchto úplných pravidel mají přednost tato úplná pravidla.


Tato úplná pravidla mohou být pozměněna ze strany pořadatele soutěže formou písemných dodatků.


Pořadatel soutěže a organizátor soutěže:

MedicProgress, a.s., se sídlem Hněvotín 588, 783 47 Hněvotín, Česká republika, IČ 28962338, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, Spisová značka B 10190 (dále jen „pořadatel“ nebo „pořadatel soutěže“ nebo „organizátor“ nebo „organizátor soutěže“).

 

Termín a místo konání soutěže:

Soutěž probíhá v termínu od 01. 8. 2022, 00:00:01 hod. do 31. 8. 2022, 23:59:59 hod. (dále jen „termín konání soutěže“) na území České republiky, a to prostřednictvím e-shopu organizátora soutěže https://eshop.medicprogress.cz/.

Účast v soutěži:

Soutěž se vztahuje na jakékoliv produkty nabízené na e-shopu organizátora soutěže (dále jen „soutěžní výrobek“ nebo „soutěžní výrobky“), prodávaný v místě a termínu konání soutěže. Spotřebitel se soutěže o výhry zúčastní tak, že v termínu konání soutěže:

  • Sleduje instagramový a/nebo Facebookový profil MedicProgress.
  • Jednorázově zakoupí výrobky v celkové hodnotě 1 500 Kč včetně slev (dále jen „soutěžní nákup“). Do poznámky uvede kód pro zapojení do soutěže: soutěž o iPhone 12 PRO a uvede svůj instagramový / Facebookový profil pro kontrolu.

 

Soutěžící je zařazen do soutěže o výhry okamžikem uhrazení objednávky v příslušné minimální výši a s příslušnou poznámkou, úplně a v souladu s těmito pravidly.

Za soutěžícího v soutěži o výhry se považuje osoba, která splnila všechny podmínky pro zapojení do soutěže, tj. mimo jiné provedla soutěžní nákup v minimální uvedené hodnotě a soutěžní heslo do poznámky objednávky včetně svého uživatelského účtu na Instagramu / Facebooku. Soutěže se může soutěžící účastnit opakovaně, vždy však s novým soutěžním nákupem v požadované minimální hodnotě 1 500

Každá soutěžní registrace musí obsahovat platné údaje soutěžícího, registrace neobsahující platné údaje, či neobsahující všechny požadované údaje, zaslaná ve špatném nebo neúplném nebo nevyhovujícím tvaru, zaslaná před nebo po ukončení soutěže, nebude do soutěže zařazena. Datum pořízení soutěžního nákupu musí odpovídat rozmezí doby trvání soutěže.

U každé objednávky na e-shopu jsou pořadatelem soutěže evidovány tyto informace:

  • jméno a příjmení účastníka soutěže,
  • adresa bydliště účastníka soutěže,
  • telefonní číslo účastníka soutěže,
  • e-mailová adresa účastníka soutěže,
  • soutěžní heslo a profil účastníka soutěže na Instagramu / Facebooku.

Pořadatel, organizátor ani technický správce nejsou odpovědni za chybné doručení nebo nedoručení registrace prostřednictvím formuláře na soutěžním webu, bude-li způsobeno technickou poruchou na straně třetích osob.

Výhra v soutěži:

Hlavní výhra:                        1× iPhone 12 Max Pro

                                               Baíček produktů: Konopný krém na ruce 100 ml

                                                                               Konopné mazání 100 ml

                                                                               Virusept sprej 100 ml

                                                                               Ortho Help emulgel Duo Effect 50 ml

Určení výherců v soutěži:

Hlavní výhra:

Po uplynutí termínu konání soutěže bude z platných soutěžních registrací doručených v průběhu celého termínu konání soutěže určen do 7 dní jeden výherce, který získá hlavní výhru: iPhone 12 Max Pro a balíček produktů. Výhercem jedné hlavní výhry se stává jeden soutěžící elektronicky náhodně vylosovaný ze všech platných soutěžních registrací po uplynutí termínu konání soutěže. Pro zajištění férového výběru výherce bude nejprve soutěžícím náhodně elektronicky přiřazeno soutěžní číslo a poté též náhodně elektronicky určeno číslo výherní.

Oznámení o výhře:

Každý z výherců bude o své výhře informován nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne příslušného losování, a to e-mailem na e-mailovou adresu, kterou uvedl při soutěžní objednávce.

 

Ostatní podmínky:

Jeden soutěžící se může soutěže zúčastnit opakovaně, avšak pokaždé výhradně s novým nákupem v e-shopu v minimální hodnotě 1 500 Kč.


V případě zániku nároku na výhru z některého z důvodů, vymezených těmito pravidly, propadá výhra ve prospěch pořadatele soutěže, který je o ní oprávněn jakkoliv rozhodnout. 

 

Pořadatel soutěže nenese jakoukoli odpovědnost za doručení soutěžních zásilek, za jejich poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy.

 

Distribuce výhry:

Výhra budou výherci zaslány nejpozději do 20 pracovních dnů od případného ověření nároku na výhru, avšak ne dříve než po uplynutí celého termínu konání soutěže. Výhra bude zasílána prostřednictvím smluvního dopravce organizátora soutěže na doručovací adresu na území České republiky, kterou výherce uvedl v rámci registračního formuláře.


Pořadatel soutěže si vyhrazují právo vyžádat si v případě pochybností o nároku soutěžícího na účast
v soutěži či na výhru od takového soutěžícího nezbytné doklady (např. průkaz totožnosti za účelem zjištění identity a věku soutěžícího). Pokud soutěžící nepředloží na vyzvání pořadatele nebo organizátora soutěže vyžadované nezbytné doklady, bude ze soutěže vyřazen. V takovém případě výhra propadá bez jakékoli náhrady ve prospěch pořadatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím užití.


Závěrečná ustanovení:

Do soutěže budou zařazeni pouze ti soutěžící, kteří úplně splní stanovené podmínky soutěže a provedou registraci řádným a úplným způsobem, tedy vyplní všechny požadované registrační údaje a potvrdí souhlas se zpracováním osobních údajů. Účast soutěžícího, která neobsahuje všechny požadované údaje, nebude umožněna.

Pořadatel soutěže je oprávněn výhry nahradit jinými obdobnými výhrami. Pořadatel soutěže ani organizátor soutěže nenesou žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s účastí v soutěži či související
s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci. 

Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána a nemá nárok výhru reklamovat. Výhru není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhru není možné vymáhat soudní cestou.

Pořadatel soutěže nenese jakoukoli odpovědnost za nedoručení výhry, za její poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy. V případě, že se výhru nepodaří doručit bez zavinění na straně pořadatele soutěže, propadá tato výhra pořadateli soutěže.

Soutěže se mohou zúčastnit pouze fyzické osoby s doručovací adresou na území České republiky, starší 18 let.

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci společnosti MedicProgress, a. s. (pořadatele soutěže), dále všechny osoby podílející se na organizaci této soutěže, zejména zaměstnanci organizátora soutěže a všech spolupracujících agentur a osoby jim blízké. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností nebo osobou jim blízkou, cena se neodevzdá. Stejně tak se cena nepředá v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

Organizátor soutěže neručí za ztrátu či nedoručení jím (doporučeně) odesílaných poštovních zásilek nebo zásilek (doporučeně) zasílaných výherci v souvislosti s touto soutěží. Pořadatel soutěže neručí za nedoručení registrace na webových stránkách soutěže, stejně jako za chyby či poruchy na straně poskytovatelů webových služeb či operačních systémů.

Pořadatel soutěže může termín konání soutěže prodloužit anebo jej zkrátit. Vyhrazuje si právo kdykoli pozměnit pravidla soutěže, či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.

Listina se jménem výherce bude k dispozici u pořadatele soutěže nebo jím pověřené osoby.

Účastí v této soutěži se soutěžící účastní pořadatelem soutěže pořádané marketingové akce, zahrnující zpracování osobních údajů pro účely vedení této akce. Účastí v akci uděluje soutěžící pořadateli soutěže souhlas s užitím jím poskytnutých údajů za účelem vedení marketingové aktivity včetně organizace této soutěže, které zahrnuje mimo jiné kontrolu a vyhodnocení soutěže, zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky a profilování, a to vše způsobem uvedeným v Zásadách ochrany osobních údajů. Doba zpracování, informace o příjemcích a poučení o právech, včetně práva na námitky proti přímému marketingu jsou uvedeny v Zásadách ochrany osobních údajů.

Výherce soutěže výslovně souhlasí s tím, že pořadatel nebo organizátor soutěže jsou oprávněni užít v souladu s § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění, občanského zákoníku bezplatně jeho jméno a příjmení v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s prezentací této soutěže a jeho výrobků s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy výherců soutěže bez omezení území po dobu 5 let od ukončení soutěže. Takové záznamy mohou být pořízeny i během předávání výhry.

Při jakémkoli porušení pravidel soutěže si pořadatel soutěže vyhrazuje právo daného účastníka ze soutěže bez náhrady vyloučit. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např.
v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra
v takovém případě propadá pořadateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím užití. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel soutěže zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. 

Zpracování veškerých osobních údajů o účastnících je plně v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále též „GDPR“). Způsob zpracování shromážděných údajů je upraven v Zásadách ochrany osobních údajů, dostupných na webových stránkách soutěže.

Soutěž je pořádána v souladu s ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů. Účastník soutěže má právo podle tohoto zákona se obrátit v případě jakéhokoliv sporu vzniklého v souvislosti se Soutěží s žádostí o mimosoudní vyřešení sporu na dozorující orgán, kterým je v tomto případě Česká obchodní inspekce na adrese https://www.coi.cz/.

Tento statut je uložen u pořadatele soutěže po celou dobu trvání soutěže. Pravidla jsou po celý termín trvání soutěže zveřejněna na https://eshop.medicprogress.cz/.


V Hněvotíně dne 25. 07. 2022 

 

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení